Calitate

Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională

Managementul Integrat este fundamentul strategic pe care se bazează conducerea firmei noastre, PETAL S.A., în determinarea politicii și obiectivelor referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupaţională. Menţinerea și îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat, implementat, în acord cu cerinţele ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 este preocuparea noastră de bază.

Ţelul nostru comun este de a demonstra aptitudinea PETAL S.A. de a satisface continuu cerinţele clienţilor, să îmbunătăţim performanţele produselor, pentru a depăși așteptările clienţilor.

Politica managementului la cel mai înalt nivel este fundamental orientată către:

 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor în domeniile: calitate, mediu, sănătate și securitate ocupaţională;
 • prevenirea poluării accidentale, a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, în toate activităţile desfășurate;
 • utilizarea eficientă a materiilor prime și materialelor în scopul economisirii resurselor naturale;
 • conformarea cu cerinţele legale și cu toate cerinţele aplicabile privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea ocupaţională;
 • asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea și analizarea obiectivelor de calitate, mediu și OH&S, precum și pentru desfășurarea activităţii tuturor salariaţilor.

Ca producător tradiţional de utilaj petrolier, suntem angajaţi pe o piaţă concurenţială urmărind atingerea următoarelor obiective:

 • creșterea anuală a cifrei de afaceri;
 • creșterea ponderii utilajului petrolier din total produse vândute;
 • creșterea volumului vânzărilor la export;
 • creșterea profitului total brut;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a salariaţilor (modernizarea spaţiilor, a echipamentului și a utilajelor);
 • reducerea continuă a poluării, prin micşorarea cantităţii de deşeuri și emisii;
 • reducerea continuă a riscului global de accidentare și îmbolnăvire profesională.

Procesele Sistemului de Management Integrat sunt planificate și ţinute sub control prin:

 • identificarea, alocarea și optimizarea continuă a resurselor;
 • desemnarea, instruirea și constientizarea responsabililor de procese, care stabilesc, menţin și îmbunătăţesc continuu obiectivele cuantificabile și indicatori de performanţă pentru fiecare tip de proces;
 • documentarea, analiza, măsurarea, monitorizarea și îmbunătăţirea continuă;
 • implicarea tuturor angajaţilor în îmbunătăţirea proceselor și responsabilizarea fiecărui angajat în raport cu prestaţia sa.

Conducerea PETAL S.A. este orientată spre identificarea și dezvoltarea aptitudinilor angajaţilor prin, instruire, recrutare, conștientizare și evaluare continuă.

 • Prezenta declaraţie face parte integrantă din Manualul Sistemului de Management Integrat, a fost comunicată în interiorul organizaţiei, este cunoscută la toate nivelurile și este revizuită periodic.
 • Materializarea politicii și a obiectivelor calităţii declarate, a cerinţelor Manualului Sistemului de Management Integrat, reprezintă sarcini obligatorii pentru fiecare angajat al S.C. PETAL S.A.

Ca Director General mă angajez să pun în aplicare această politică și în acest scop, deleg responsabilitatea și autoritatea Director Tehnic și AC ca reprezentant al Directorului General pentru:

 1. Implementarea și menţinerea sistemului descris în Manualul Sistemului de Management Integrat;
 2. Verificarea aplicării, îndeplinirii și îmbunătăţirii politicii și obiectivelor;
 3. Raportarea directă a rezultatelor acestor verificări.

Angajamentul nostru este satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri.

“Existăm numai prin clienţii noştri mulţumiţi!”
„Existăm pentru a mulţumi clienţii!”

Director general