POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IN CADRUL SOCIETATII PETAL S.A.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (GDPR), va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Prin GDPR se creează un cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene

PETAL S.A este o persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate proiectarea şi fabricarea de utilaj petrolier şi metalurgic.

PETAL S.A cu sediul in judetul Vaslui, mun. Husi, A.I.Cuza, Nr.99, CUI RO841186, Nr.ORC J37/191/2003, e-mail: office@petal.ro, colectează şi procesează datele dvs. personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date.

Definiţii

date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Date cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării

a. date personale: numele şi prenumele; semnătura; adresa de e-mail; numărul de telefon

b. date cu caracter special: codul numeric personal; seria şi numărul actului de identitate

Temei juridic şi scopul prelucrării

Conform art. 6 alin. (1) din Regulament, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru cunoaşterea clientului, avându-se în vedere protejarea drepturilor şi intereselor acestuia, precum şi protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale S.C. PETAL S.A.

Utilizarea datelor personale:

Vă informăm că datele dumneavoastră de contact se află în baza de date a S.C. PETAL S.A., fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondenţe anterioare, datorită calității de client sau furnizor, sau ca urmare a înregistrării cu ocazia desfășurării unor evenimente profesionale la care ați participat alături de PETAL S.A., sau datorită publicării acestora în medii de informare care au caracter public.

PETAL S.A colectează şi prelucrează datele dvs. personale în urmatoarele scopuri:

a. în scopul de ofertare şi vânzare de echipamente, piese de schimb destinate forajului şi extracţiei ţiţeiului şi a gazului metan, armături industriale, utilaj geologic, piese schimb pentru reparaţii capitale de utilaj metalurgic, etc şi pentru îmbunătăţirea permanentă a calităţii produselor şi serviciilor oferite;

b. în scop de achiziţie de bunuri si servicii destinate producţiei, inclusiv materia primă si materiale;

Baza legală pentru colectarea şi procesarea datelor dvs. pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • Consimțămăntul dumneavoastră;

 • contractul de vânzare dintre părți sau orice comandă sau ofertă solicitată sau transmisă în care dumneavoastră sunteți parte;

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale şi vamale);

 • societatile de curierat rapid cu care se realizează livrarea comenzilor.

Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în baza condițiilor specificate în legea 677/2001 şi în Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;

 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea, atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;

 • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);

 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);

 • dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;

 • dreptul de a vă opune prelucrării;

 • dreptul de a vă retrage consimțămăntul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale.

Începând cu data intrării in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veți beneficia şi vă veți putea exercita suplimentar :

 • Dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către PETAL S.A. pentru ştergerea evidențelor datelor personale din mediul on-line;

 • Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;

 • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legatură cu utilizarea de către PETAL S.A. a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile legale de comunicare, precizând, totodată, numele, adresa poştală sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numarul de telefon precum şi scopul cererii dvs.

Pentru a continua buna comunicare dintre cele doua companii, în scopul bunei colaborări comerciale, utilizând aceleași date de contact, va rugam sa ne transmiteți „Accept”- ul sau „Refuz”- ul dvs. explicit la adresa de email office@petal.ro

S.C. PETAL S.A.

Tel: +40 235481781

Fax: +40235481342

E-mail: office@petal.ro

www.petal.ro

©2004 - 2019 Petal. Toate drepturile rezervate. | Politica de confidentialitate | Web design by Cryo
Termeni si conditii